Gays - Koldo Goran and Louis Ricaute Lift on fire (2016)