Censored asian - Kaede Niiyama, Shiho, Seiko Iida - Alternative to Artificial Insemination